Teni vs Davido

shopping things with OBO what man human can do so….